• De kledingcommissie is verantwoordelijk voor het uitgeven (begin van het seizoen) en innemen (aan het einde van het seizoen) van de teamkleding. Verder zorgt zij voor vervanging en reparatie van teamkleding en de verkoop van extra sokken en broekjes.

  Op deze pagina vindt u aller informatie met betrekking tot het kledingfonds, het reglement en de wasvoorschriften.

 • Algemeen kledingreglement

  • De spelers en begeleidende staf krijgen de kleding van vv TSC in bruikleen.
  • De wedstrijdkleding is en blijft eigendom van vv TSC
  • TSC blijft eigenaar van de kleding die vanuit het kledingfonds zijn aangeschaft (zoals trainingspakken, voetbaltassen en andere materialen)
  • Keeperhandschoenen vallen niet onder de regeling van het kledingfonds en kledingreglement.
  • Het is niet toegestaan om, zonder toestemming van de kledingcommissie, wijzigingen aan de kleding aan te brengen zoals teksten, rugnummers, namen etc. te laten opbrengen.
  • Het wedstrijdtenue mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van vv TSC worden gebruikt en dus niet tijdens training of bij andere gelegenheid, tenzij daarvoor door de kledingcommissie toestemming is verleend.
  • Niet alle teams krijgen ieder seizoen nieuwe kleding. We sparen samen voor een uniforme uitstraling. (Teams met versleten/beschadigde/verouderde kleding krijgen als eerst nieuwe kleding!).
  • De teamkleding bestaat uit: Teamtas, Keepershirt, keeperbroek en keeperkousen. Voor elke speler, die deelneemt aan de wedstrijd, een voetbalshirt met TSC logo, voetbalbroek met TSC logo en voetbalkousen met TSC tekst
  • De kleding (teamtas met wedstrijdtenues) wordt aan het begin van het seizoen per team uitgereikt door de kledingcommissie van vv TSC aan de leider van het team. De leider van een team tekent namens het team voor ontvangst bij de uitreiking van de tenues. Niet de leider maar het team is verantwoordelijk voor de kleding.
  • Iedere speler, trainer en leider die kleding e/o materialen van vv TSC ontvangt, heeft kennis genomen van reglement en gaat akkoord met het kledingreglement van vv TSC. Reglement staat gepubliceerd op de www.vvtsc.nl
  • Bij een wisseling van de leider of trainer tijdens het seizoen, worden de verantwoordelijkheden m.b.t. de kleding e/o materialen van de aftredende leider of trainer overgedragen aan zijn/haar opvolger/vervanger. Deze wisseling heeft geen invloed op de verplichtingen van de spelers van het team.
  • Het team (spelers en begeleiders (trainers/leiders)) zijn zelf verantwoordelijk voor een goed beheer en onderhoud van de in bruikleen verkregen kleding. Elke speler, trainer en leider heeft de plicht om zorgvuldig met de kleding en materialen om te gaan.
   • De wedstrijdtenues dienen ten allen tijde bij elkaar te blijven en zijn team gebonden. Er is afgesproken dat de wedstrijdtenues per team centraal worden gewassen. De waskosten komen ten laste van het team en hierover dient overeenstemming binnen het team te zijn.
   • Het is niet toegestaan dat elke speler afzonderlijk zijn eigen wedstrijdtenue wast.
   • De kledingcommissie staat een uitzondering toe. Uit praktische overwegingen kunnen pupillenteam vanaf JO10/MO10 en lager (onder 10, onder 9, onder 8 onder 7 en onder 6) ervoor kiezen dat iedere speler zijn eigen kousen wast, zodat de betreffende pupil voorafgaand aan de wedstrijd alvast zijn kousen, scheenbeschermers en voetbalschoenen kan aandoen.
   • Spelers/ouders dragen dus zelf zorg voor het wassen van de teamkleding, zodat deze weer bruikbaar is voor de volgende wedstrijd. TSC adviseert hierbij een wasschema zodat iedereen een keer aan de beurt kom. Het team heeft de keuze om hier zelf invulling aan te geven. Mogelijk wil een ouder tegen kleine vergoeding een seizoen de tenues wassen.
   • In de teamtas is het wasvoorschrift toegevoegd en dient strikt te worden opgevolgd, zodat alle tenues hetzelfde gewassen worden om kleurverschil te voorkomen. De wasvoorschriften dienen in de teamtas bewaard te blijven, zodat deze bij elke wasbeurt nageleefd kunnen worden.
   • Indien door het niet in acht nemen van de wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen daarvoor door de vereniging aansprakelijk worden gesteld. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie en het hoofdbestuur, die gezamenlijk bepalen hoe en door wie het probleem wordt opgelost en of vergoed.
  • De spelers zijn verplicht om tijdens de wedstrijden van vv TSC de door vv TSC beschikbaar gestelde wedstrijdkleding te dragen. Het is niet toegestaan om andere afwijkende kleding (sportmerk) te dragen.
  • De leider zorgt er samen met de spelers voor dat de wedstrijdkleding na elke wedstrijd wordt verzameld in de kleedkamer. Hier wordt ter plekke en direct gecontroleerd of alle kledingstukken door de spelers zijn ingeleverd.
  • Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de leider te worden gemeld. Deze meldt dit direct bij de kledingcommissie. Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling aan de kledingcommissie.
  • Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding, dient de leider dit direct na constatering te melden bij de kledingcommissie. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie.
  • De leider levert de kleding aan het eind van het seizoen, op uitnodiging van de kledingcommissie, weer in. Samen met de kledingcommissie wordt beoordeeld of de kleding compleet is en in goede staat verkeert.
  • Aan de leiders en coördinatoren van de verschillende afdelingen/categorieën kan desgevraagd ondersteuning worden gevraag voor een goede praktische uitvoering van uitgifte en inname van de kleding.
  • In de kleding die door de vereniging in bruikleen is gesteld mag door de spelers niet getraind worden. De leden dienen zelf hun eigen trainingskleding aan te schaffen (tenzij het team specifieke trainingskleding heeft gekregen).
  • Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld en / of sprake is van niet gemelde schade, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij het desbetreffende team. De leider zorgt dat de kosten op een eerlijke manier verdeeld worden over de spelers van het team of de desbetreffende speler c.q. ouders / verzorgers.
  • Bij vermissing of beschadiging door nalatigheid of onzorgvuldig worden de, dan geldende, kostprijzen voor de betreffende kledingstukken in rekening gebracht.
  • Indien een lid of team de in rekening gebrachte kosten niet binnen 30 dagen heeft voldaan, zal desbetreffende speler of team niet speelgerechtigd zijn voor TSC. Bovendien zal TSC in dat verband ook niet meewerken aan een eventuele overschrijving zolang de kosten nog niet zijn betaald. Indien het gaat om kosten doorberekend aan elftalbegeleider(s) zal het niet betalen ertoe leiden dat ze niet langer een functie bij TSC kunnen uitoefenen.
 • Algemeen kledingfonds

  • Het kledingfonds valt onder de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur.
  • Het beheer van het kledingfonds is in handen van de kledingcommissie, die tevens verantwoordelijk is voor organisatie van de uitvoering.
  • De jaarlijkse bijdrage kan elk seizoen door de Algemene Leden Vergadering (ALV) worden aangepast (bijvoorbeeld door de inflatiecorrectie).
  • Ieder actief spelend lid van vv TSC is verplicht deel te nemen aan het kledingfonds
  • Bij niet tijdige betaling van de kledingfonds bijdrage kan de betreffende speler niet deelnemen aan wedstrijden van vv TSC.
  • De contributie van het kledingfonds geldt voor een voetbalseizoen van 1 juli van het jaar tot en met 30 juni jaar erna.
   • Wanneer lidmaatschap wordt beëindigd gedurende het voetbalseizoen, dan heeft lid geen recht op restitutie van bijdrage aan het kledingfonds.
   • Een nieuw lid die gedurende het voetbalseizoen lidmaatschap start, is gelijk de gehele bijdrage aan kledingfonds verschuldigd.
  • Het bedrag voor het kledingfonds wordt in één bedrag als aparte post geïncasseerd aan het begin van het voetbalseizoen of bij de eerste contributie inning bij start lidmaatschap gedurende het seizoen.
  • Kledingfonds wordt opgenomen in de begroting van vv TSC en wordt apart geadministreerd en financieel verantwoord op de ALV
  • De verplichte bijdrage aan het kledingfonds wordt uitsluitend gebruikt voor aanschaf en vervanging van kleding van TSC.

  Bij een situatie waarin dit reglement niet voorziet, ligt de beslissing bij het bestuur van TSC.

 • Veelgestelde vragen

  Waarom is er een kledingfonds opgericht?
  Het kledingfonds is om verschillende redenen opgericht:

  • Uniformiteit, ofwel geen onderscheid tussen selectie- en overige teams.
  • Alle teams in nette kleding.
  • Professionele uitstraling naar publiek en sponsoren.
  • Kostenbesparing op aankoop kleding voor individuele leden door collectieve inkoop.
  • Anticiperen op teruglopende sponsorinkomsten, omdat niet alle kleding gesponsord kan worden.

  Wat kost het Kledingfonds?
  Elk lid (van pupil tot senior) betaalt € 17,50 per voetbalseizoen aan het kledingfonds. Dit bedrag staat los van de contributie, maar wordt wel in één bedrag als aparte post tezamen met de contributie geïncasseerd. Het kledingfonds zal als een aparte post worden opgenomen in de begroting van v.v. TSC, los van de contributie, en zal worden gestort op een aparte bankrekening.

  Waar wordt bedrag van het Kledingfonds voor gebruikt?
  De verplichte bijdrage aan het kledingfonds wordt uitsluitend gebruikt voor aanschaf en vervanging van de wedstrijdtenues van TSC.

  Wat krijg je als lid van kledingfonds terug?

  • Elk team krijgt een tenue, bestaande uit een shirt, broek en kousen. Mocht gedurende het seizoen een kledingstuk moeten worden vervangen, dan zal dat in beginsel gebeuren vanuit het kledingfonds, tenzij de vervanging te wijten is aan ernstige nalatigheid of eigen schuld van het lid (zie ook "kledingfonds en beheer").
  • Uitgifte van tenues zal plaatsvinden in volgorde van noodzaak; de huidige aanwezige (en nog representatieve) kleding zal in eerste instantie worden uitgereikt, voordat nieuwe kleding zal worden aangeschaft en uitgereikt.
  • Kostenbesparing. Als lid ben je met het kledingfonds dus goedkoper uit in vergelijking met het zelf aanschaffen van één broekje en/of een paar kousen per jaar.
  • Vv TSC blijft ten allen tijde eigenaar van de kleding uit het kledingfonds, alsmede voor overige aan de spelers uitgereikte kleding en materialen zoals trainingspakken en/of tassen.

   Zijn er nog meer voordelen voor een lid?

  Jazeker. Een TSC lid krijgt bij sportzaak Intersport Oosterhout extra korting op sportmerk Robey en ook korting op overige artikelen (en sportmerken). Geef dus bij Intersport altijd aan dat je TSC lid bent.
  Daarnaast zal Intersport speciale acties houden voor TSC leden en worden er voor de TSC leden aparte kortingsavonden georganiseerd.

  Is het mogelijk als sponsor om een team te sponsoren?
  Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om een team te sponsoren. Echter kan de naam/logo van de sponsor niet meer op het wedstrijdshirt. Dit is pas weer mogelijk als de shirt worden vervangen. Op alle andere gesponsorde artikelen (trainingspakken, tassen, inloopshirts etc.) blijft dit mogelijk. Eventuele sponsors kunnen hun wensen opgeven bij de kledingcommissie welke de kleding zal bestellen. Dit in verband met verkrijgen kortingsafspraken en gebruik kunnen maken van TSC logo op de kleding.
  TSC heeft samen met Intersport speciale aantrekkelijke sponsorpakketten samengesteld met speciale kortingen.

  Wat wordt met de sponsorkleding gedaan? Komt dit in eigendom van TSC of krijgt teamspeler de kleding?
  TSC wordt eigenaar van de gesponsorde kleding. TSC verplicht bij sponsorkleding wel het sportmerk Robey en aanschaf via Intersport Oosterhout (ivm gebruikt TSC logo). Uitleg hierover zie sponsorpagina.

  Is het verplicht om TSC sponsorkleding bij Intersport te kopen van sportmerk Robey?
  In principe wel. TSC wil een uniforme uitstraling binnen de vereniging en daarom maar één sportmerk. Verder heeft Intersport het alleenrecht voor het gebruik van het TSC logo. Met Intersport en Robey zijn contractuele afspraken gemaakt.

  Verder heeft TSC verschillende aantrekkelijke sponsorpakketten met Intersport/Robey samengesteld. Dit komt TSC alsmede de sponsor financieel ten goede.

  Hoe zit dat precies met sponsoring en het kledingfonds?
  Als een sponsor een team wil sponsoren, dan zorgt kledingcommissie TSC voor de afstemming van de kleding. De aanvraag zelf wordt door Intersport Oosterhout afgehandeld. Intersport zorgt voor de bestelling en regelt de bedrukking. De opbrengst van de sponsoring komt ten goede aan vv TSC. Het bestuur bepaalt hoeveel procent van de sponsoropbrengst gereserveerd wordt voor het kledingfonds.

  Wat wordt met sponsorgeld van de TSC kleding gedaan?
  Het Bestuur van TSC is verantwoordelijk voor de financiële huishouding. Het bestuur zal ervoor moeten waken dat er reserveringen worden gedaan voor het kledingfonds voor aanschaf en vervanging van wedstrijdtenues boven het budget van het kledingfonds. De reservering zal jaarlijks in de begroting worden meegenomen.

  Wie beheert het kledingfonds?
  Het beheer van het kledingfonds ligt in handen van de kledingcommissie. De kledingcommissie is verantwoordelijk voor de controle op de reeds aanwezige kleding en de periodieke vervanging daarvan voor nieuwe kleding.
  Voor de vervanging van kleding als gevolg van beschadiging, verlies en diefstal zal de kledingcommissie een voorziening in de begroting treffen, tenzij de beschadiging, verlies of diefstal het gevolg is van opzet of eigen schuld van de kledinggebruiker, in welk geval de kosten van vervanging zullen worden doorberekend aan de kledinggebruiker.

  Waarom staan er geen rugnummers op de shirts?
  Er staan geen rugnummers op de shirts omdat er nu altijd geruild kan worden wanneer het shirt te klein/groot is.

  Waarom hebben sommige teams wel rugnummers op de shirts?
  De teams die in de A-categorie spelen, hebben rugnummers omdat zij op een niveau spelen waar de KNVB rode en gele kaarten hanteert of waar de KNVB rugnummers verplicht heeft gesteld.

  Hoe kom ik als nieuw lid aan clubkleding van v.v. TSC?
  Voor de wedstrijden heeft elk team een eigen wedstrijdtenue. Bij enkele teams ontvangen de spelers extra kleding / materialen. Zodra bekend is in welk team je komt te spelen, zorgt de leider van jouw team ervoor dat jij een wedstrijdtenue en eventueel aanvullende kleding krijgt.

  Mag ik mijn naam op de kleding / materialen zetten?
  Nee, zonder toestemming van het bestuur mogen er geen namen, teksten, logo’s of afbeeldingen op de kleding / materialen worden aangebracht.

  Mijn kleding is te klein, wat moet ik doen?
  Meld bij je leider dat je kleding te klein is. Hij meldt dit bij de kledingcommissie, die voor een oplossing probeert te zorgen.
  Mijn kleding is stuk, wat moet ik doen?
  Meld bij je leider dat er wat kapot is. Hij meldt dit bij de kledingcommissie, die bepaalt hoe de beschadiging wordt opgelost.

  Mijn kleding is kwijt geraakt, wat moet ik doen?
  Vraag eerst al je teamgenoten en de begeleiding van je team of deze misschien iets gevonden hebben. Als het kledingstuk echt niet meer terug te vinden is, dan meld je dit bij je leider. Hij meldt dit dan bij de kledingcommissie. De kosten van het vermiste kledingstuk wordt door de vereniging bij jou in rekening gebracht.

  Ik heb een kledingstuk gevonden, wat moet ik hier mee doen?
  Vraag eerst bij je teamgenoten of die misschien een kledingstuk missen. Zo niet, stuur dan een mail naar kledingcommissie.

  Ik stop met voetballen bij v.v. TSC, wat doe ik met mijn kleding?
  Je levert al je kleding in bij de leider van je team. Deze controleert of je alles compleet hebt ingeleverd en of er geen schade aan de kleding is ontstaan. Wanneer er iets ontbreekt of als je iets kapot inlevert, zonder dat je hier in een eerder stadium melding van hebt gemaakt, dan wordt dit door de vereniging bij jou in rekening gebracht.

  Wie is de leverancier van de kledinglijn?
  De vereniging heeft een samenwerking en sponsorcontracten met Intersport in Oosterhout en het kledingmerk Robey.

  Kan ik bij de leverancier ook TSC kleding kopen?
  Ja, bij Intersport kan een TSC lid voordelig met 20% korting TSC kleding of andere spullen van sportmerk Robey kopen.

  Vervalt de eigen bijdrage in het kledingfonds zodra mijn elftal wordt gesponsord?
  Nee, deze vervalt niet.

  Wie is verantwoordelijk voor de kleding?
  Dat zijn onze leden zelf. Wij gaan ervan uit dat iedereen naar eer en geweten handelt. De kleding is een grote kostenpost voor alle leden en de vereniging. Dit betekent dat wij ervan uit gaan dat leden elkaar aanspreken op eventueel ongewenst gedrag. Leiders van elftallen zijn verantwoordelijk voor de wedstrijdtenues die door de vereniging ter beschikking worden gesteld aan de elftallen. We willen voorkomen dat uit een bepaalde tas telkens spullen "verdwijnen". De leiders zijn elke wedstrijddag aanwezig en kunnen zicht houden op de verschafte kleding. Als leider heb ik de verantwoordelijkheid voor de teamtas.

  Er is een kledingstuk kapot. Wat moet ik doen?
  Gooi het beschadigde kledingstuk NOOIT weg. Op het moment dat je dit weggooit worden de items als verloren gezien en heeft v.v. TSC (lees: het team) geen recht op vergoeding . Als je het kapotte item inlevert dan krijg je, mits de schade niet is ontstaan door oneigenlijk gebruik, een nieuw exemplaar. Meld de schade bij de kledingcommissie.

  Als leider of trainer stop ik met mijn functie. Wat moet ik nu doen?
  Neem contact op met de kledingcommissie om een afspraak te maken voor het inleveren van de ontvangen kleding en materialen. Bij deze afspraak worden, waar mogelijk, afspraken gemaakt m.b.t. je opvolger als trainer of leider. Neem contact op met de kledingcommissie.

  Ik ben het niet eens met het kledingfonds. Wat moet ik nu doen?
  Het kledingfonds is een feit en is niet meer terug te draaien. De ledenvergadering, waar iedereen voor is uitgenodigd, heeft het voorstel tot instelling van het kledingfonds aangenomen. Natuurlijk is het mogelijk om mee te denken. Dat stellen wij zeer op prijs zelfs. Mocht u aanvullingen hebben of wellicht suggesties, dan kun je deze zenden aan de kledingcommissie.

  Ik heb een andere vraag die niet in deze lijst voorkomt, wat moet ik doen?
  Je kunt contact opnemen door een e-mail te sturen naar de kledingcommissie. Deze probeert je vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

  Wie wast de kleding?
  Elk team is zelf verantwoordelijk voor het wassen van de kleding uit het kledingfonds. Vv TSC adviseert een wasschema. De leider van het team kan hiervoor een wasschema opstellen, bijvoorbeeld op alfabetische volgorde. Uit praktische overwegingen kunnen de pupillenteams vanaf Onder 10 jaar (1e jaars E en jonger) ervoor kiezen dat ieder speler zijn eigen kousen wast, zodat de betreffende pupil voorafgaand aan de wedstrijd alvast zijn kousen, scheenbeschermers en voetbalschoenen kan aandoen.

  Wat gebeurt er als ik besluit mijn lidmaatschap te beëindigen?
  Het lidmaatschap dient u schriftelijk op te zeggen bij de ledenadministratie en heeft tot gevolg dat u alle ontvangen kleding en / of materialen bij de leider van uw team dient in te leveren. Indien het lidmaatschap gedurende het seizoen / in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de bijdrage aan het kledingfonds voor het gehele jaar verschuldigd en vindt er aldus geen restitutie plaats. 

  Hoe gaat uitgifte en inname van de kleding in zijn werk?
  Aan het begin en het einde van het seizoen zullen de uitgifte- en innamedata van de kleding (per team) worden vermeld op de website van de vereniging: www.vvtsc.nl De leider van een team is verantwoordelijk voor het ontvangst en inlevering van alle aan zijn team uitgereikte kleding en materialen, zowel bij iedere wedstrijd als bij het begin en aan het einde van het voetbalseizoen. Om de uitgifte en inname van de kleding zo ordentelijk mogelijk te laten verlopen worden de leiders van elk team verzocht om alle instructies hieromtrent zorgvuldig op te volgen. De instructies zullen tijdig op de website van de vereniging (www.vvtsc.nl) worden vermeld. Alleen op deze manier wordt de kans op schade aan en / of verdwijning van kleding geminimaliseerd. Ook voorkomt u hiermee dat onze vrijwilligers onnodig veel tijd kwijt zijn aan de uitgifte en inname van de kleding.

  Wanneer is het kledingfonds opgericht?
  Tijdens de ingelaste Algemene Ledenvergadering van v.v. TSC in juni 2018 is het voorstel tot het instellen van een kledingfonds op de agenda komen te staan. Leden konden meebeslissen of een kledingfonds wenselijk was. Het voorstel tot instelling van het kledingfonds is bij meerderheid van stemmen aangenomen. Derhalve is het kledingfonds een feit en bindend voor alle leden. De bijdrage aan het kledingfonds zal dan ook ingaan vanaf het seizoen 2018/2019 en vanaf dat seizoen hebben de teams ook recht op het wedstrijd basistenue, bestaand uit shirt, broeken en kousen.