• In 2018 hebben onder leiding van Marc Steevens als voorzitter van TSC diverse brainstormsessies met leden van TSC plaatsgevonden.
  Daaruit is ondermeer naar voren gekomen, dat er bij de leden van TSC behoefte bestaat aan meer contact en overleg met het bestuur. In verband daarmee is het idee ontwikkeld om een Clubraad bij TSC in te stellen.

  Dit idee is uitgewerkt en toegelicht door Johan Bil in de BLV van 25 februari 2019. Dit is door de leden van TSC in de BLV positief ontvangen. Daarbij is de afspraak gemaakt, dat binnen TSC zou worden gepolst hoe de concrete belangstelling leeft om aan de Clubraad deel te nemen.

  Een presentatie van de opzet van de Clubraad is onder dit bericht toegevoegd en zichtbaar.

  Het is de bedoeling dat alle geledingen van TSC in de Clubraad zullen zijn vertegenwoordigd. Deze geledingen zijn aangegeven in de bijgevoegde presentatie.

  Als je belangstelling hebt om lid te worden van de Clubraad, kun je dit kenbaar maken aan het bestuur van TSC met de aanduiding van de geleding van TSC die je daarbij wenst te vertegenwoordigen. Aanmeldingen dienen gestuurd te worden naar: secretaris@vvtsc.nl.

  Inlichtingen kunnen worden verkregen bij het bestuur van TSC en bij Johan Bil. Vragen en opmerkingen kunnen worden gezonden naar secretaris@vvtsc.nl.

  Link naar de presentatie: [HIER]