• Het Bestuur van TSC heeft de bijzondere ledenvergadering, zoals aangekondigd tijdens de algemene ledenvergadering op 9 december 2019 vastgesteld op maandag 27 januari 2020. 

  • Aanvang: 19.30 uur. 
  • Plaats: TSC Kantine op het TSC-complex aan de Warandelaan te Oosterhout.

  De agenda voor deze bijzondere ledenvergadering zal op vrijdag 17 januari a.s. op de site van TSC (www.vvtsc.nl) worden gepubliceerd. Het bestuur van TSC heeft dhr. M. Kuhlmann verzocht de BLV te organiseren en voor te bereiden. Maarten Kuhlmann is secretaris van TSC.

  Ingezonden stukken voor de BLV dienen uiterlijk op maandag 20 januari a.s. om 14.00 uur te zijn ingeleverd c.q. ontvangen.

  Kandidaten voor het Bestuur dienen uiterlijk op maandag 20 januari a.s. om 14.00 uur schriftelijk te zijn gesteld en ingeleverd c.q. ontvangen.

  De ingezonden stukken en de schriftelijke kandidaatstelling voor het Bestuur dienen te worden verzonden aan c.q. ingeleverd bij:

  v.v. TSC
  t.a.v. M. Kuhlmann
  Ockenburg 20
  4901 CW  OOSTERHOUT

  De statuten van TSC schrijven voor dat kandidaten voor het Bestuur worden gesteld door het Bestuur van TSC of door tenminste drie leden van TSC. De statuten van TSC schrijven voorts voor, dat de voorzitter, de secretaris en de penningmeester door de ALV in functie worden gekozen.

  Uit de schriftelijke kandidaatstelling dient te blijken of deze kandidaat wordt voorgedragen door het Bestuur dan wel door (tenminste) drie leden van TSC (met naam, adres, handtekening en kopie legitimatiebewijs) en voorts met vermelding voor de geambieerde functie (indien dit de voorzitter, penningmeester of secretaris betreft) of ‘gewoon’ lid. 

  De formulieren voor kandidaatstelling van bestuursleden kunnen worden gedownload van de site van TSC. (Bijlage 3E).

  Leden (tenminste drie) kunnen voor elk van deze drie bestuursfuncties een kandidaat voordragen. Het formulier voor kandidaatstelling van bestuursleden kan worden gedownload van de site (Bijlage 3D).

  De functies van drie leden van het Bestuur (portefeuilles: jeugd, senioren, dames) zijn vacant. Het huidige Bestuur draagt de volgende leden voor:

  • Wilfred Smits:              Bestuurslid Jeugd
  • Avelon van Geel:          Bestuurslid Dames/Meiden
  • John Tielemans:           Bestuurslid Senioren

  Toelichting en inlichtingen kunnen worden verkregen bij het Bestuur van TSC.

  Oosterhout N-B, 10 januari 2020

  Het Bestuur van TSC

   

  Bijlagen: