• Het Bestuur van TSC heeft de algemene ledenvergadering voor het verenigingsjaar 2021/2022.
  vastgesteld op donderdag 10 november 2022.

  Aanvang: 19.30 uur.

  Plaats: TSC Kantine op het TSC-complex aan de Warandelaan te Oosterhout.

  De agenda voor deze algemene ledenvergadering zal op maandag 31 oktober a.s. op de site van TSC
  www.vvtsc.nl worden gepubliceerd.

  Het bestuur van TSC heeft dhr. Kuhlmann verzocht de ALV te organiseren en voor te bereiden.
  Maarten Kuhlmann is lid van TSC en lid van het bestuur van TSC.

  Ingezonden stukken voor de ALV dienen uiterlijk op donderdag 3 november a.s. om 14.00 uur te zijn
  ingeleverd c.q. ontvangen.

  Kandidaten voor het Bestuur dienen uiterlijk op maandag 3 november a.s. om 14.00 uur schriftelijk te
  zijn gesteld en ingeleverd c.q. ontvangen.

  De ingezonden stukken en de schriftelijke kandidaatstelling voor het Bestuur dienen te worden
  verzonden aan c.q. ingeleverd bij:

  v.v. TSC
  t.a.v. Dhr. M. Kuhlmann
  Ockenburg 20

  4901 CW OOSTERHOUT
  De statuten van TSC schrijven voor dat kandidaten voor het Bestuur worden gesteld door het Bestuur
  van TSC of door tenminste drie leden van TSC. De statuten van TSC schrijven voorts voor, dat de
  voorzitter, de secretaris en de penningmeester door de ALV in functie worden gekozen.

  Uit de schriftelijke kandidaatstelling dient te blijken of deze kandidaat wordt voorgedragen door het
  Bestuur dan wel door (tenminste) drie leden van TSC (met naam, adres, handtekening en kopie
  legitimatiebewijs) en voorts met vermelding voor de geambieerde functie (indien dit de voorzitter,
  penningmeester of secretaris betreft) of ‘gewoon’ lid.

  De formulieren voor kandidaatstelling van bestuursleden kunnen worden gedownload van de site van
  TSC. (Bijlagen 3B t/m 3D).

  De functies van penningmeester, secretaris en algemeen bestuurslid zijn vacant.

  Leden (tenminste drie) kunnen op de hiervoor aangegeven wijze voor elk van deze drie
  bestuursfuncties een kandidaat voordragen. (Bijlagen 3B t/m 3D).

  Het huidige Bestuur doet onderstaande voordracht:

  Hans van Dorp: Penningmeester

  Maarten Kuhlmann stelt zich beschikbaar voor nog een bestuursperiode als secretaris.

  Toelichting en inlichtingen kunnen worden verkregen bij het Bestuur van TSC.

  Oosterhout, 26 oktober 2022
  Het Bestuur van TSC

  Bijlagen: