• Beste TSC-ers,
  Op de BLV van 13 februari 2023 is bij gebrek aan voldoende kandidaten een interim-bestuur geformeerd. Dit tijdelijke bestuur had als taak om TSC op hoofdlijnen te besturen tot het einde van het seizoen 2022-2023. Het voornemen was om op 3 juli een ALV te organiseren en een nieuw bestuur te vormen, maar dat bleek te kortdag. Daarom is een nieuwe ALV uitgeschreven op donderdag 5 oktober. Doel van de vergadering is om verantwoording af te leggen voor het gevoerde beleid en om nieuwe bestuursleden te kiezen.
  Inmiddels hebben zich twee kandidaten voor een bestuursfunctie gemeld en het interim-bestuur is verheugd om deze twee kandidaten voor te mogen dragen. Met name voor de functie van secretaris vragen wij bijzondere aandacht. Op het moment wordt het secretariaat uitgevoerd door een niet-bestuurslid. Wij zijn erg geholpen met deze tijdelijke oplossing maar het heeft uiteraard de voorkeur om een gekozen secretaris aan te stellen.
  Het staat elk meerderjarig lid van de vereniging vrij om zich tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering te kandideren voor een bestuursfunctie. Dit kan door gebruik te maken van een van de bijgevoegde formulieren.

  Huidige Interim-bestuur:
  Derk Mathon, interim-voorzitter. (niet herkiesbaar)
  Hans van Dorp, penningmeester. (termijn loopt)
  Adrie van Arendonk, algemeen bestuurslid. (termijn loopt)

  Christel Imbos, technisch secretaris. (stopt na ALV)

  Voordracht van het bestuur voor nieuwe bestuursleden:
  Rinze Jaspers, kandidaat voorzitter.
  Gert-Jan van Wanrooij, kandidaat algemeen bestuurslid.

  UITNODIGING
  Algemene Ledenvergadering v.v. Tavenu Sparta Combinatie

  Namens het Bestuur van vv TSC nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. Deze zal plaatsvinden op donderdag 5 oktober 2023 om 19.30u in onze kantine aan de Warandelaan 10 te Oosterhout NB.

  Agenda.
  - Opening vergadering door Derk Mathon (Interim Bestuursvoorzitter).
  - Notulist aanstellen BLV. Christel Imbos. Aanstelling (Besluit).
  - Organisatie en Spelregels ALV. (Besluit).
  - Ingekomen stukken.
  - Vaststelling Notulen van de vorige Bijzondere Ledenvergadering (de notulen zijn vanaf donderdag 21 september op afspraak via onze secretaris ter inzage op het wedstrijdsecretariaat in onze kantine). (Besluit).
  - Goedkeuring jaarverslag 2022-2023 (Toedracht penningmeester, verklaring kascommissie en decharge) (Besluit).
  - Vaststelling jaarbegroting 2023-2024. (Besluit).
  - Vaststelling van de contributies. (het bestuur ziet geen aanleiding tot verhoging) (Besluit)
  - Verkiezing bestuursleden. (Besluit). (kandidaten voorstellen en motivaties voordragen)
  - Voordracht door bestuur, kandidaat voorzitter Rinze Jaspers.
  - Voordracht door bestuur, kandidaat algemeen bestuurslid Gert-Jan van Wanrooij (stembriefje, meerderheid)
  - Korte pauze. Leden kunnen hun stem uitbrengen. Laatste oproep na 10 minuten
  - Tellen van de stemmen. Rob Kuppens, Mario Koreman en Marnix van de Velde vormen de stemcommissie.

  -Uitslag verkiezing bestuursleden. (Besluit).
  - Benoeming nieuwe leden van de kascommissie (besluit)
  - Rondvraag. Vragen bij voorkeur voor aanvang van de vergadering of tijdens de pauze aan te melden bij de voorzitter ALV. (Mondelinge vragen zijn tijdens de algehele ALV toegestaan).
  - Sluiting van de vergadering.

   

  Bijlagen:

  We zien jullie graag in grote getalen verschijnen op 5 oktober. Tot dan!

  Met sportieve groet,
  Namens het bestuur van TSC.
  Derk Mathon.