• Het bestuur van TSC heeft de algemene ledenvergadering vastgesteld op donderdag 16 september 2021.

     Aanvang: 19.30 uur
     Plaats: TSC Kantine op het TSC-complex aan de Warandelaan te Oosterhout.

  De agenda voor deze algemene ledenvergadering zal op donderdag 2 september a.s. op de site van TSC (www.vvtsc.nl) worden gepubliceerd. Het bestuur van TSC heeft dhr. M. Kuhlmann verzocht de ALV te organiseren en voor te bereiden. Maarten Kuhlmann is secretaris van TSC.

  Ingezonden stukken voor de ALV dienen uiterlijk op donderdag 9 september a.s. om 14.00 uur te zijn ingeleverd c.q. ontvangen.

  Kandidaten voor het bestuur dienen uiterlijk op donderdag 9 september a.s. om 14.00 uur schriftelijk te zijn gesteld en ingeleverd c.q. ontvangen.

  De ingezonden stukken en de schriftelijke kandidaatstelling voor het bestuur dienen te worden verzonden aan c.q. ingeleverd bij:

  • v.v. TSC
   t.a.v. M. Kuhlmann
   Ockenburg 20
   4901 CW OOSTERHOUT

  De statuten van TSC schrijven voor dat kandidaten voor het bestuur worden gesteld door het Bestuur van TSC of door tenminste drie leden van TSC. De statuten van TSC schrijven voorts voor, dat de voorzitter, de secretaris en de penningmeester door de ALV in functie worden gekozen.

  Uit de schriftelijke kandidaatstelling dient te blijken of deze kandidaat wordt voorgedragen door het bestuur dan wel door (tenminste) drie leden van TSC (met naam, adres, handtekening en kopie legitimatiebewijs) en voorts met vermelding voor de geambieerde functie (indien dit de voorzitter, penningmeester of secretaris betreft) of ‘gewoon’ lid.

  Leden (tenminste drie) kunnen voor elk van de bestuursfuncties een kandidaat voordragen. Het formulier voor kandidaatstelling van bestuursleden kan worden gedownload van de site (Bijlage 3D).

  De functies van drie leden van het huidige bestuur (functie voorzitter en portefeuilles accommodatie & horeca, dames) zijn vacant en er wordt uitbreiding van het bestuur gezocht (3 extra leden) in verband met de nieuwe taakverdeling binnen het bestuur.

  Het huidige Bestuur draagt de volgende leden voor:

  • Adrie van Arendonk:     Voorzitter
  • Walther Kops:                     Lid

  Daarnaast hebben de volgende leden zich aangemeld voor een functie in het bestuur:

  • Kitty Marijnissen
  • Arno Snoeren
  • Peter Mous
  • Jelte Burgler

  Op 16 september zal de ALV de gelegenheid krijgen om zich uit te spreken over deze aanmeldingen.

  Toelichting en inlichtingen kunnen worden verkregen bij het bestuur van TSC. 

  Oosterhout, 22 augustus 2021
  Het bestuur van TSC

   

  Update 6/9/2021:

  • Documenten/bijlagen toegevoegd
  • De notulen van de vorige BLV, in overleg met de secretaris, kunnen worden ingezien op het wedstrijdsecretariaat van TSC.

  Update 12/9/2021

  • Tekst aangepast
  • Documenten/bijlagen toegevoegd
  • Het financiële overzicht over afgelopen seizoen is in overleg met de penningmeester in te zien op het wedstrijdsecretariaat van TSC.

  Bijlagen: