• Aankondiging BLV - 13 februari 2023 (update 9 februari)
  9 feb 2023
 • Beste TSC-ers,

  Op de BLV van 12-12-2022 is gebleken dat we niet in staat waren een nieuw bestuur te vormen. De Raad Van Toezicht (RVT) en andere betrokkenen hebben zich sindsdien ingespannen om een tijdelijke oplossing te verzinnen.

  Er zijn inmiddels een paar kandidaten in beeld en we kunnen dus in ieder geval een BLV organiseren om de leden op deze kandidaten te laten stemmen. We zijn er uiteraard nog niet. Zoals het er nu voorstaat vormen we een klein bestuur met een interim status tot het einde van het lopende seizoen. Belangstellenden kunnen zich nog steeds kandideren. Je kunt hiervoor meegestuurde formulieren gebruiken. Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang BLV (6-2-2023).

  Ook zullen we nu definitief de nieuwe statuten kunnen bekrachtigen.

  We zien jullie allemaal graag op maandag 13 februari in de kantine van TSC.

   

  UITNODIGING

  Bijzondere Ledenvergadering v.v. Tavenu Sparta Combinatie

  Maandag 13 februari 2023 om 19.30 uur

  Namens het Bestuur van vv TSC nodigen wij u van harte uit voor de bijzondere ledenvergadering van onze vereniging. Deze zal plaatsvinden op maandag 13 februari 2023 om 19.30 uur in onze kantine aan de Warandelaan 10 te Oosterhout NB.

   

  Agenda

  1. Opening vergadering door Derk Mathon (RvT).
  2. Notulist BLV.  Aanstelling (Besluit).
  3. Ingekomen stukken.
  4. Organisatie en Spelregels ALV (op de site van TSC). (Besluit).
  5. Vaststellen notulen ALV 10-11-2022 en BLV 13-12-2022
  6. Bekrachtiging van de nieuwe Statuten per acclamatie. (Absolute meerderheid) (Besluit)
  7. Verkiezing Interim-bestuur (Besluit) (gevolgd door een korte pauze).
  8. Uitslag verkiezing Interim-bestuur.
  9. Voordracht en verkiezing nieuwe leden RvT (Besluit) (gevolgd door een korte pauze).
  10. Uitslag verkiezing leden RvT.
  11. Rondvraag: Mondelinge vragen tijdens de algehele ALV toegestaan.
  12. Sluiting van de vergadering.

  Bijlagen:

   

  UPDATE 09.02.2023

  Beste leden van TSC. Tot en met maandag 6 februari liep de aanmelding voor kandidatuur voor bestuursleden en leden van de RvT. Dit heeft geresulteerd in de voordracht van één nieuw bestuurslid en twee leden voor de RvT. Vanwege de bijzondere omstandigheden en het ontbreken van voldoende kandidaten om een volledig bestuur voor een volledige termijn aan te stellen is ervoor gekozen om een interim-bestuur samen te stellen uit een aantal zittende leden en een nieuwe kandidaat.

  Dit interim-bestuur zal, als het wordt gekozen, aanblijven tot het einde van het lopende boekjaar (30-6-2023). Er zal een nieuwe ledenvergadering worden uitgeschreven op 3 juli om een nieuw bestuur te kiezen.

  De statuten van TSC schrijven voor dat kandidaten voor het Bestuur worden gesteld door het Bestuur van TSC of door tenminste drie leden van TSC. De statuten van TSC schrijven voorts voor, dat de voorzitter, de secretaris en de penningmeester door de ALV in functie worden gekozen.

  Uit de schriftelijke kandidaatstelling dient te blijken of deze kandidaat wordt voorgedragen door het Bestuur dan wel door (tenminste) drie leden van TSC (met naam, adres, handtekening en kopie legitimatiebewijs) en voorts met vermelding voor de geambieerde functie (indien dit de voorzitter, penningmeester of secretaris betreft) of ‘gewoon’ lid.

   

  De functies van voorzitter en algemeen bestuurslid zijn vacant.

  De functie van secretaris is vacant maar kan niet worden ingevuld. Hiervoor is een oplossing bedacht die afwijkt van de statutaire regels..

   

  Het huidige Bestuur (RvT) doet onderstaande voordracht:

   

  -Derk Mathon: (Vice) Voorzitter. Derk zal zijn functie in de Raad van Toezicht neerleggen. (stemming).

  -Hans van Dorp is al de gekozen penningmeester en zal deze functie tot ten minste het einde van het boekjaar vervullen.

  -Adrie van Arendonk is al bestuurslid maar door omstandigheden teruggetreden als voorzitter. Hij zal de komende periode als algemeen lid het bestuur ondersteunen.

  -Christel Imbos, tot op heden onze notulist, zal niet toetreden tot het bestuur maar de secretariële functies overnemen tot het einde van de interim-periode.

   

  Toelichting en inlichtingen kunnen worden verkregen bij de RvT van TSC.

  Oosterhout, 9 februari 2023
  Raad van Toezicht van TSC

   

  Het nieuwe bestuur zal onderstaande voordrachten doen voor leden van de RvT:

  Jennie van den Berg en Marc Steevens (stemming). Het bestuur is van mening dat met het toetreden van deze twee kandidaten alle geledingen binnen TSC zijn vertegenwoordigd binnen de RvT en dit orgaan zodoende haar adviserende en toezichthoudende functie naar behoren kan uitoefenen.

   

  We zien jullie allemaal graag komende maandag in de kantine van TSC.

   

  Met hartelijke groet,

  Namens Rvt en Bestuur van TSC.

  Derk Mathon.