• Het Bestuur van TSC heeft de algemene ledenvergadering voor het verenigingsjaar 2018/2019. vastgesteld op maandag 9 december 2019. Aanvang: 19.30 uur. Plaats: TSC Kantine op het TSC-complex aan de Warandelaan te Oosterhout.

  De agenda voor deze algemene ledenvergadering zal op vrijdag 15 november a.s. op de site van TSC vvv.tsc.nl worden gepubliceerd.
  Het bestuur van TSC heeft mr. J.F. (Johan) Bil, advocaat hier ter stede, verzocht de ALV te organiseren en voor te bereiden. Johan Bil is lid van TSC en lid van de Raad van Advies van TSC.

  Ingezonden stukken voor de ALV dienen uiterlijk op maandag 2 december a.s. om 14.00 uur te zijn ingeleverd c.q. ontvangen.

  Kandidaten voor het Bestuur dienen uiterlijk op maandag 2 december a.s. om 14.00 uur schriftelijk te zijn gesteld en ingeleverd c.q. ontvangen.

  De ingezonden stukken en de schriftelijke kandidaatstelling voor het Bestuur dienen te worden verzonden aan c.q. ingeleverd bij:

  v.v. TSC
  t.a.v. Mr J.F. Bil
  Vrijheidshuis
  Heuvel 13
  4901 KB OOSTERHOUT

  De statuten van TSC schrijven voor dat kandidaten voor het Bestuur worden gesteld door het Bestuur van TSC of door tenminste drie leden van TSC. De statuten van TSC schrijven voorts voor, dat de voorzitter, de secretaris en de penningmeester door de ALV in functie worden gekozen.

  Uit de schriftelijke kandidaatstelling dient te blijken of deze kandidaat wordt voorgedragen door het Bestuur dan wel door (tenminste) drie leden van TSC (met naam, adres, handtekening en kopie legitimatiebewijs) en voorts met vermelding voor de geambieerde functie (indien dit de voorzitter, penningmeester of secretaris betreft) of ‘gewoon’ lid.

  De formulieren voor kandidaatstelling van bestuursleden kunnen worden gedownload van de site van TSC. (Bijlagen 3A t/m 3E).

  De functies van voorzitter, penningmeester, secretaris en vier leden van het Bestuur (portefeuilles: horeca, jeugd, senioren, accommodaties) zijn vacant.

  Leden (tenminste drie) kunnen op de hiervoor aangegeven wijze voor elk van deze zeven bestuursfuncties een kandidaat voordragen. (Bijlagen 3A t/m 3E).

  Het huidige Bestuur zal later via de site bekendmaken welke kandidaten het Bestuur voor de vacante functies voordraagt.

  Toelichting en inlichtingen kunnen worden verkregen bij het Bestuur van TSC.

  Oosterhout N-B, 11 november 2019
  Het Bestuur van TSC