• Aan: de leden van v.v. TSC

  UITNODIGING

  Algemene Ledenvergadering v.v. Tavenu Sparta Combinatie

  Maandag: 9 december 2019 om 19.30 uur

   

  Namens het Bestuur van vv TSC nodigen wij u van harte uit voor de algemene ledenvergadering van onze vereniging. Deze zal plaatsvinden op maandag 9 december 2019 om 19.30 uur in onze kantine aan de Warandelaan 10 te Oosterhout NB. 

  De Agenda:

  1. Opening door Ernst-Jan van Langh, voorzitter a.i. van TSC.
  2. Notulist ALV. Aanstelling. (Besluit).
  3. Organisatie en Spelregels ALV (Bijlage 6). (Besluit).

  4. Ingekomen stukken.
  5. Vaststelling Notulen van de algemene ledenvergadering van 29 oktober 2018 en 25 februari 2019 (de notulen zijn vanaf donderdag 21 november 2019 op afspraak met onze voorzitter a.i. ter inzage op het wedstrijdsecretariaat in onze kantine). (Besluit).
  6. Verslag van het Bestuur:

  i. Historie:

  1.   verslag kascontrolecommissie
  2.   interim periode
  3.   financiën
  4.   organisatie 

  ii Actualiteit:

  1.   financiën
  2.   maatregelen
  3.   organisatie

  iii Toekomst:

  1.   interim periode: verlenging
  2.   plannen
  3.   begroting
  1. Jaarverslag van de secretaris a.i.. (Besluit).
  2. Jaarverslag van de penningmeester a.i. (Financiële stukken kunnen, op afspraak met de penningmeester a.i., op donderdag 28 november 2019 ingezien worden op het wedstrijdsecretariaat in onze kantine). Goedkeuring financieel jaarverslag. Goedkeuring begroting. Décharge Penningmeester en Bestuur. (Besluit).
  3. Verkiezing leden van de Kascommissie. (Besluit).
  4. Vaststelling jaarbegroting 2019-2020. (Besluit).
  5. Verkiezing bestuursleden: (Besluit).

  Tussentijds afgetreden/aftredend:

  • Marc Steevens: voorzitter (tussentijds afgetreden)
  • Toon van Seeters: lid (accommodatie) (tussentijds afgetreden)
  • Hermann-Otto Israël: secretaris (+ jeugd) (aftredend)
  • Dennie Antheunisse: penningmeester (tussentijds afgetreden)
  • Edwin van Gils (senioren) (aftredend)
  • Robin Baarh (horeca) (aftredend)

  Vacante posities:

  • Voorzitter:
  • Secretaris:
  • Penningmeester:
  • Lid Jeugd:
  • Lid Accommodatie:
  • Lid: Senioren:
  • Lid: Horeca:

  Pauze.

  1. Uitslagen verkiezingen. (Besluit).
  2. Contributie 2019-2020. (Besluit).
  3. Rondvraag: vragen gelieve u bij voorkeur voor aanvang van de vergadering of tijdens de pauze schriftelijk in te leveren bij de voorzitter ALV. (Mondelinge vragen tijdens de algehele ALV toegestaan).
  4. Sluiting van de vergadering. 

  Bijlagen:

   

  Oosterhout, 15 november 2019

  Het Bestuur